زانوی 90 درجه افقی سینی مش

        - گالوانیزه فابریک

        - استنلس استیل