پُست بیس

متریال:
- گالوانیزه فابریک
- گالوانیزه گرم