آیون پروژکتوری

تنوع توان و مدل در سری آیون ، آن را به سبدی قابل دسترس در بین محصولات نورسا گستر نوین تبدیل نموده است.

بدنه کوچک و فلت این سری قابلیت های استفاده از آن را افزایش داده است و توانسته در بسیاری از پروژههای روشنایی معابر شهری و بین شهری جایگاه ویژه ای داشته باشد.