برانون

مشخصات فنی

سری برانون با پیچیدگی های فراوان در فرآیند تولید نهایتا به محصولی قدرتمند و جذاب تبدیل گردید.
فین های متعدد و هندسی و همچنین ارتفاع هیتسینگ مناسب ، تبادل حرارت بهینه را در این محصول برآورده کرده است.